KLIMATYZATOR BRYZA 5

Klimatyzator Bryza 5 w przeznaczony jest do schładzania powietrza w obiegu wewnętrznym w obiektach zamkniętych ruchomych i stacjonarnych o kubaturze do 20m3 (np.: kabina łączności typ "890" lub "891"). Przeprowadzone badania potwierdziły że spełnia on wymogi normy N07 co pozwala na stosowanie go w obiektach łaczności wojskowej.

Klimatyzator ma budowę modułową i składa się z trzech głównych zespołów tj:

 • parownika (kpl)
 • skraplacza (kpl)
 • sprężarki (kpl) z urządzeniem rozruchowym

Skraplacz wraz z zintegrowanym z nim filtrem (tj. osuszaczem) oraz sprężarka, są umieszczone na zewnątrz obiektu np.: na ścianie przedniej kabiny typ "890". Parownik umieszczony jest wewnątrz obiektu. Klimatyzator Bryza 5 produkowany jest w dwóch odmianach przystosowanych do zasilania prądem o napięciu 230 bądź 400V. (Dalsze dane w OTIE)

Przeznaczenie klimatyzatora
Urządzenie klimatyzacyjne BRYZA 5 w wykonaniu 1 przeznaczone jest do schłodzenia powietrza w obiegu wewnętrznym w celu utrzymania stałej wymaganej temperatury środowiska w obiektach (w tym pomieszczeniach) zamkniętych ruchomych i stacjonarnych o kubaturze do 20m3 (np.: kabina łączności typ "890" lub "891").

Konstrukcja klimatyzatora - opis ogólny
Klimatyzator BRYZA 5 jest produkowany w 2 wykonaniach tj.:

 • wykonanie 1 na napięcie zasilania (sprężarki) przemienne jednofazowe;
 • wykonanie 2 na napięcie zasilania (sprężarki) przemienne trójfazowe.

Klimatyzator BRYZA 5 w każdym wykonaniu ma budowę modułową i składa się z czterech głównych zespołów tj:

 • parownika (kpl);
 • skraplacza (kpl);
 • sprężarki (kpl) zwanej również kompresorem z urządzeniem rozruchowym;
 • instalacji obiegu czynnika chłodniczego (niskiego i wysokiego ciśnienia).

Budowa modułowa zapewnia szybką naprawę klimatyzatora poprzez wymianę uszkodzonego modułu. Widok ogólny klimatyzatora przedstawia załącznik nr 1 w OTIE. Skraplacz wraz z zintegrowanym z nim filtrem (tj. osuszaczem) oraz sprężarka, są umieszczone na zewnątrz obiektu np.: na ścianie przedniej kabiny typ "890". Parownik umieszczony jest wewnątrz obiektu. Poszczególne zespoły klimatyzatora połączone są przewodami ciśnieniowymi. Szczelny układ napełniony jest nieszkodliwym dla środowiska gazem R 134a.

Rodzaje pracy klimatyzatora
W zależności od różnicy pomiędzy temperaturą zadaną, a rzeczywistą, klimatyzator uruchomi się w trybie schładzania lub wentylacji. Jeżeli temperatura rzeczywista wewnątrz obiektu jest:

 • wyższa od zadanej na regulatorze to klimatyzator zostanie załączony w trybie schładzania, co sygnalizowane jest dodatkowo (poza sygnalizacją zasilania) zapaleniem środkowej lampki kontrolnej;
 • zbliżona do zadanej na regulatorze to klimatyzator włącza się w trybie wentylacji - oprócz lampki sygnalizującej załączenie zasilania nie zapala się dodatkowo żadna lampka kontrolna;
 • niższa od zadanej na regulatorze to sterownik stara się załączyć klimatyzator w trybie ogrzewania co sygnalizuje dodatkowo (poza sygnalizacją zasilania) zapalenie się prawej lampki kontrolnej, lecz ze względu na brak podzespołów wykonawczych ta funkcja nie jest realizowana.

Warunki pracy klimatyzatora
Klimatyzator BRYZA 5 zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako urządzenie wielokrotnego użycia przystosowany jest do:

1. Pracy (12 godzinnej) długotrwałej w poszczególnych cyklach (uruchomieniach) w normalnych warunkach klimatycznych charakteryzujących się:

 • temperatura powietrza od 20°C do 35°C;
 • wilgotność względna powietrza od 40% do 80%;
 • brak w powietrzu pyłu i piasku oraz czynników korozyjnie aktywnych (żrących), palnych i wybuchowych.

2. Pracy krótkookresowej w warunkach klimatycznych ekstremalnych charakteryzujących się:

 • temperatura powietrza (pracy) od +36°C do +50°C;
 • wilgotność względna powietrza do 95%.

3. Przetrzymywania w warunkach eksploatacji w temperaturach od -50°C do +65°C

4. Zasilania napięciem przemiennym jednofazowym o wartościach określonych w opisie technicznym tabela 1 w układzie TN-S lub TN-C-S (sieć trójprzewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE), w której jako ochronę przeciwporażeniową stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe o wartości znamionowego prądu wyzwalającego 30mA.

 

Bryza 5 400V opis techniczny i instrukcja >>

Bryza 5 opis techniczny i instrukcja >>

Bryza 5 warunki techniczne >>